ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพรหมญาณวิกรม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง พ.ศ.๒๕๓๗
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดอัครเดช สุรเตโช
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๘ ถึง พ.ศ.๒๕๔๑
ชื่อ-นามสกุล : พระวิกรมมุนี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง พ.ศ.๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบุญทัน รตนวณฺโณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง ๒๕๓๗
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพรหมญาณวิกรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๘ ถึง พ.ศ.๒๕๔๑
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์ธีระพงษ์ ฐานธมฺโม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : พระกมล จนฺทวํโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๙ ถึง พ.ศ.๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔