บุคลากรทางการศึกษา

นายสุริยา ทับทวี
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายพงษ์พัฒน์ พนมเวช
เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์