กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาพรรณ สุรพัฒน์
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (ครู)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระมหาณรงค์ วิริยธโร
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (ครูสอนภาษาบาลี)